Patients & Visitors

Welcome to AHMC San Gabriel Valley Medical Center

Hospital Language Services

SGVMC Language Assistance

Interpreters are available and can be requested from your caregiver. San Gabriel Valley Medical Center utilizes a video remote interpretation services that allows us to meet with the growing need for language services quickly and effectively. This system uses innovative technology to connect our healthcare team with interpreters in over 175 spoken and sign languages in less than 30 seconds, on demand.

Servicios de idiomas del Hospital

Hay intérpretes disponibles y los puede pedir a su médico. San Gabriel Valley Medical Center usa servicios de interpretación a distancia por video que nos ayudan a cubrir la mayor necesidad de servicios de idiomas con rapidez y eficacia. Este sistema usa tecnología moderna para conectar a nuestro equipo de atención médica con intérpretes de más de 175 idiomas hablados y lenguaje de señas en menos de 30 segundos, a pedido.

医院语言服务

可向您提供口译员服务,请向您的看护提出服务请求。San Gabriel Valley 医疗中心通过视频远程口译服务迅速和有效地满足不断增长的语言服务需求。该系统使用创新技术,应客户请求在不到 30 秒的时间内将我们的健康护理团队成员与 175 多种口语和手语口译员连接。

Dịch vụ ngôn ngữ tại bệnh viện

Trung tâm y khoa chúng tôi có thông dịch viên và người chăm sóc cho quý vị có thể yêu cầu được cấp dịch vụ của những thông dịch viên này. Trung tâm y khoa San Gabriel Valley Medical Center dùng dịch vụ thông dịch qua video từ xa. Dịch vụ này cho phép chúng tôi đáp ứng một cách nhanh chóng và hữu hiệu nhu cầu dịch vụ ngôn ngữ ngày càng gia tăng. Hệ thống này dùng kỹ thuật tân tiến để kết nối ban chuyên viên chăm sóc sức khỏe của chúng tôi với thông dịch viên dùng trên 175 thứ tiếng và ngôn ngữ ký hiệu không đầy 30 giây, ngay khi cần.